Dla Gmin

Specjalistyczne oczyszczanie:

  • chodników i ciągów pieszo-rowerowych
  • dróg
  • parkingów
  • przystanków
  • zatok autobusowych i parkingowych
  • torowisk tramwajowych i pętli
  • wydzielonych ścieżek rowerowych
  • przejść podziemnych
  • zieleńców
  • kratek kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych

Zimowe utrzymanie dróg: odśnieżanie i uszorstnianie nawierzchni, usuwanie lodu
Utrzymanie koszy na odpady
Usuwanie: porostów z jezdni i krawężników, zaschniętych zastoin błotnych
Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych: koszenie, sprzątanie liści, usuwanie chwastów
Mycie ciśnieniowe