Likwidacja dzikich wysypisk

  • Usunięcie ze wskazanego miejsca odpadów komunalnych, gruzu, odpadów poremontowych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów zielonych, odpadów stanowiących pozostałości po sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, odpadów stanowiących pozostałości po pojazdach samochodowych, opony i inne nieczystości oraz wywóz odpadów do zagospodarowania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.
  • Uporządkowanie terenu oraz wszelkie prace związane z przywróceniem właściwego stanu tj. wyrównanie, grabienie oraz oznakowanie poprzez umieszczenie informacji o zakazie wyrzucania odpadów.