LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK

Niestety nadal na terenach niezabudowanych lub czasowo nieużywanych napotykamy na tzw. dzikie wysypiska, czyli miejsca nielegalnego wywozu odpadów lub opuszczone pozostałości dawnych zabudowań, nieuporządkowane przez lata. Likwidacja tego typu miejsc jest ważna przede wszystkim ze względu na możliwość wzrostu atrakcyjności obszaru, redukcję potencjalnych zanieczyszczeń gleb i wód oraz przywrócenie równowagi ekosystemu.

Spółka EPA Green zajmuje się usuwaniem ze wskazanego miejsca odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, gruzu, odpadów wielkogabarytowych, odpadów zielonych, odpadów stanowiących pozostałości po sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, odpadów stanowiących pozostałości po pojazdach samochodowych, opon i innych nieczystości, a także transportem odpadów do zagospodarowania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Podejmując się likwidacji dzikiego wysypiska porządkujemy teren oraz wykonujemy wszelkie prace związane z przywróceniem właściwego stanu tj. wyrównanie, grabienie oraz oznakowanie poprzez umieszczenie informacji o zakazie wyrzucania odpadów.

Zobacz także